ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการดูแลสุขภาพช่องปากของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง The Effect of Dental Health Education Program in Oral Health Care Primary School Students, among Kantang, Changwat Trang

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P059/2564