พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ และการเข้ารับบริการทางทันตกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P066/2564