ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ขออนุญาติเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วยความเคารพ

ดวงใจ พยายาม

รหัสที่ขอพิจารณาโครงร่าง: 
P080/2564