การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีศึกษาคอกไก่ไข่ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาโครงร่าง: 
P028/2563