นวัตกรรม ลูกบอลป้องกันโรค(ไข้เลือดออก)

เลขที่: 
001/2558
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวกุลรัตน์ มนต์เจ๊ก
วันที่เสนอ: 
Thursday, January 8, 2015
วันที่พิจารณา: 
Wednesday, January 14, 2015
วันที่รับรอง: 
Friday, January 16, 2015
ปีงบประมาณ: 
2015
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง