โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระยะที่ 1