การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P090/2566