ประเมินคุณประโยชน์ในการใช้ระบบตรวจนับยุงอัตโนมัติแยกตามสปีชีส์ในงานส ารวจและ ควบคุมประชากรยุงพาหะโรคในจังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P083/2566