ความชุกและความสัมพันธ์ของภาวะโลหิตจางกับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในตำบล ห้วยนาง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง (Prevalence and association between anemia and nutritional status at Huai Nang Sub-District, Huai Yot District, Trang Province)

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P082/2566