ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของโมเดลเชิงนิเวศวิทยากับสภาวะสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P028/2567