ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
19/2567