โครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร