ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 6"

ไฟล์ประกอบ: