ขอเชิญประชุมเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการรับทุนวิจัยและนวัตกรรมภายนอก (ระดับคณะ) กิจกรรมที่2 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีขีดความสามารถสูงในการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ไฟล์ประกอบ: