ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)”  ทั้งในภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

    1. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

    2. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

    3. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)

    4. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

    5. การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์

ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

 

หมวดหมู่ข่าว: