ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์ และเผยพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้น