ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง The12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 Trnsformation of Pharmacy Profession in The Digital Era การปฏิวิติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล