ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

                 สามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

               ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร

             สอบถามเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม  หรือ นางเพ็ญแก้ว พิมาน โทร 081-3705557 ผู้ประสานการรับสมัคร

หมวดหมู่ข่าว: