ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานวิขาการตามคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: