ขอเชิญประชุม

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง Research Grant   Writing Workshop  ระหว่างวันที่  16-17 กรกฎาคม 2561   และประชุมเรื่อง Manuscript  Publication  Workshop  ระหว่างวันที่ 1-2  สิงหาคม  2561  ณ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมาหาสารคาม  ทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมสนใจโปรดส่งหนังสือตอบกลับภายในวันที่ 6 กรกฎาคม  2561

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: