ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"

       เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ระหว่างวันที่ 16 -20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง G807 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5 - 30 ตุลาคม 2558

       ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ทาง e-mail adress: ird_center@hotmail.com

       สามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเพิ่มได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/training/ หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย อาคารทันตกรรมชั้น 2 หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: