ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำวารสารอิเล็กทรานิกส์ระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.61 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กทม.