ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11

      มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และ Western Mindanao State University จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ   ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทาง e-mail: research-sru@hotmail.com หรือ หมายเลขโทรสาร 077-913341 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.sru.ac.th/sru_conference2015 หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยฯ