ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ

หลักสูตรที่ 1 "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5" วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558

หลักสูตรที่ 2  "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Binary logistic regression" วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558

หลักสูตรที่ 3 "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cox regression analysis" วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558

สามารถดาวโหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fph.tu.ac.th หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม