ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยหรือนวัตกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2559

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

          อาจารย์และบุคลากรท่านใดที่มีความประสงค์จะผลิตผลงานวิจัยและ/หรือ นวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2559 ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยและ/หรือนวัตกรรม มายังกลุ่มงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และหากท่านใดประสงค์จะผลิตผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพิ่มเติม สามารถส่งโครงร่างวิจัยได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

          ***หมายเหตุ สำหรับอาจารย์หรือบุคลากรท่านใดที่มีความประสงค์จะผลิต ตำรา เอกสารคำสอนหรือผลงานวิชาการอื่นๆ สามารถแจ้งความประสงค์มายังกลุ่มงานวิจัยฯ ได้ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยหรือติอต่อกลุ่มงานวิจัย)

หมวดหมู่ข่าว: