โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP ครั้งที่ 3(ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561

หมวดหมู่ข่าว: