ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยซายน์ ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยแมสซี ประเทศนิวซีแลนด์ มีกำหนดจัดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2558  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ค่าลงทะเบียน

ระดับของผู้ร่วมประชุม               ลงทะเบียนก่อน 31 ก.ค.58                  ลงทะเบียนหลัง 31 ก.ค.58

ระดับนานาชาติ                         7,000 บาท/คน                                   7,500 บาท/คน

ระดับชาติ                                5,000 บาท/คน                                   6,000 บาท/คน

นิสิต นักศึกษา                         4,000 บาท/คน                                    5,000 บาท/คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://graduate.nstru.ac.th/nakhonsiconference

หมวดหมู่ข่าว: