ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกได้สนับสนุนทุนนำเสนอเเละเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ2560 ท่านใดสนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่งานวิจัยและนวตกรรม ภายในวันที่10 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ข่าว: